Cyberweerbaarheid
News 27 september 2021

'Meer aandacht nodig voor digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven'

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft deze maand de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de digitale weerbaarheid van risicovolle bedrijven in Zuid-Holland en Zeeland, waaruit blijkt dat bij een relatief groot deel van de onderzochte bedrijven de aandacht voor cybersecurity verder versterkt moet worden. Inmiddels zijn er over de resultaten van het onderzoek vanuit de PVDA Kamervragen gesteld aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Justitie en Veiligheid. 

Onderzoek DCMR

Regelmatig is wereldwijd sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Dat roept de vraag op hoe kwetsbaar bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken. Daarom heeft FOX-IT in opdracht van DCMR onderzocht hoe het staat met de digitale weerbaarheid bij de risicovolle bedrijven in het eigen werkgebied.

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal grote bedrijven concreet invulling geeft aan cybersecurity en al maatregelen heeft genomen. Daarnaast blijkt dat bij een groot deel van de onderzochte bedrijven nog onvoldoende aandacht is voor cybersecurity.

Het onderzoek wijst ook uit dat de bedrijven niet altijd weten hoe ermee om te gaan. Bedrijven moeten worden geholpen om digitaal weerbaar te worden. Dat begint al met het in kaart brengen van de eventuele risico’s voor de veiligheid van de werknemers en omgeving van cyberaanvallen.

Resultaten en verbeterpunten

Overheid en bedrijfsleven zullen onder andere kijken welke best practices al worden toegepast en moeten worden ontwikkeld om oneigenlijke toegang tot de operationele besturingssystemen te voorkomen, en daarmee de kans op een incident als gevolg van een hack klein te houden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de bestaande regionale en landelijke cybersecurity en veiligheidsinitiatieven (waaronder FERM, Olie & Chemie ISAC- en Safety Delta Nederland) om informatie te delen over de cyberdreigingen, de risico’s hiervan en hoe deze te beheersen.

Ook verschillende bedrijfsbranches ondernemen met hun leden acties om te zorgen dat cybersecurity structurele aandacht krijgt zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Al deze acties moeten leiden tot een digitaal weerbare sector.

DCMR zal ook samen met zijn BRZO+-partners - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat - kijken hoe we de bij dit onderzoek opgedane kennis en andere (nationale en Europese) handreikingen, kunnen vertalen naar handelingsperspectief voor bedrijven.

DCMR legt de onderwerpen waaraan met voorrang gewerkt wordt vast in een Meerjarenprogramma 2021-2024. Het rapport ‘Eindrapportage cybervolwassenheidsonderzoek’ is hier in te zien en te downloaden.

Kamervragen cyberweerbaarheid

Op basis van het gepubliceerde onderzoek heeft Kamerlid Kathmann (PVDA) de volgende vragen gesteld aan ministers Blok (EZK) en Grapperhaus (VenJ);

1) Bent u bekend met het onderzoek van de DMCR en de provincie Zuid-Holland over het gebrek aan cybersecurity bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen?
2) Kunt u zich vinden in de bevindingen van het onderzoek van de DMCR en de provincie Zuid-Holland? Zo nee, welke bevindingen deelt u niet?
3) Hoe kan het dat bij een groot deel van de bedrijven er onvoldoende aandacht is voor cybersecurity?
4) Bent u het met ermee eens dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen juist extra goed beveiligd moeten zijn op het digitale vlak?
5) Wat doet u om de cybersecurity van deze bedrijven te vergroten?
6) Doet u voldoende om de cybersecurity van deze bedrijven te verbeteren? Zo ja, hoe verklaart u de bevindingen in dit onderzoek dan? Zo nee, wat gaat u meer doen om de cybersecurity van deze bedrijven te verbeteren?

We zullen de verdere berichtgeving opvolgen.

 

Wil je weten wat jij kunt doen om de cyberweerbaarheid van jouw organisatie én van de gehele keten te verhogen? Bekijk dan de infographic over de FERM dienstverlening. En meld je aan op ferm-rotterdam.nl/participant-worden

VIND FERM OOK OP LINKEDIN  | TWITTER 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Infographic dienstverlening (91.78 KB)