Copyright

Het is niet toegestaan om fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden en/of te verspreiden onder derden. Het is alleen toegestaan als het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt.

Je mag geen enkele reproductie of deel van de website verkopen of verspreiden voor commerciële doeleinden. Ook mag je geen enkele reproductie of deel van de website veranderen of opnemen in ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van een van de deelnemende partners in FERM (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehaven Politie, of de gemeente Rotterdam).

Tekst en beeld

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's (incl. 360˚ fotografie), illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij het Havenbedrijf of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft/hebben verleend.

 

LOGO FERM

 

Gebruik van het logo van FERM

FERM heeft één logo. Gebruik van het logo is alleen toegestaan als schriftelijke toestemming is verleend door een van de deelnemende partners in FERM (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zeehaven Politie, of de gemeente Rotterdam). Het logo afgebeeld op deze pagina kan uitsluitend worden gebruikt voor internettoepassingen..